تبلیغات اینترنتیclose
مواضب باش

♥✿بخندید ، تفکر کنید و لذت ببرید✿♥

ܓ✿ܓ✿ܓ✿نظر از شما ، مطلب از ماܓ✿ܓ✿ܓ✿


مواضب باش


خیلی مواظب باش!!!

اگه باشنیدن صداش دلت لرزید…

اگه از بدی هاش فرار نکردی و موندی…

دیگه تمومه…!!!

اون شده همه ی دنیـــــــــــــــــــات

 

 

 www.jookestan.iran.sc

 

 

بیخیال

 

 

 

 

 

 

همــــیشـه دقــیقآ وقـــــتی پـُر از حـــرفی

وقتـــی بغــــض میکـــُنی

وقتـــی دآغونــــی


وقــــتی دلــِت شکــــستـه

دقیقــــا همیـــن وقـــــتآ

انقــــدر حـ ـرف دآری کـــه فقــط میتونــی بگـ ـی :

“بیخـــیآل“…

 

 

 

 

 

 

  

 

 


چــِگونہ مے شــَــوَد

اَز خُدآ گـــِـرِفـت چیزے را کہ نــِـمے دَهـــَــدمے گویند قـــِـسمـَــت نیست، حِکمـَـت اَستــــ

مـــَـن قـــِسمـَـت و حِکمـَـت نِــمے فـَـهمــَـمــــ

تــــــو خُدآیـــے

طاقـــَــت را مے فـــَـهمے


مـــَـگـــَــر نہ ؟!!.

 

 www.jookestan.iran.sc

 

بی احساس نیستم

 

 

 

نـہ از اومـدטּ کسـے ذوق زده میشم ،

نہ کسے از ڪنآرمـ بره حوصلـہ دارمــ نآزشو بـخـرمــ ڪہ بـرگرده ...

مـטּ آدمــ بے احسآسے نیستمـ !

مـטּ بے معرفـتــ و نآمرد نیستمــ ...

فقط خستہ امــ ...

از همـہ چے !

چون یہ زمآنے ڪسآیے وارد زنـدگیم شـدטּ

ڪـہ یہ سرے بـآورامو از بیـטּ بـردטּ ...

 

 www.jookestan.iran.sc

 

اینـــو آویـــــــــ ــــــــزه گوشت کــنـــــــــ ...!

 

 

اینـــو آویـــــــــ ــــــــزه گوشت کــنـــــــــ ...!مگـــه نخوآستــی بــــری؟!!پس اینکــــه گــــریـــــــــ ـــــــه می کــــنم یــآ نـــهــــــــــ !

 اینــکه شــــآدمـــــــ ــــ  یــــآ نـــهـ !

 

اینکـــه مواظــــــ ــــــــــ ــــــب خــــودم هستــــــــــ ـم یـــآ نــهــــــــــــ !بـه خــودمـ  ربــــــــ ــــــط دآرهتـــو کـــه بـــه خــــواسته ات رسیـــــــــــ ـــــــــــدیــــــــــــ...

 

رفتــــــ ــــــــــ ـــــــ ـــــی... 


 
پس دیگــــــــه ســــ ـــآکت شو لعنتیــــــــــــــ.....

 www.jookestan.iran.sc

 

رَفـــتـــﮯ ؟؟؟

رَفـــتـــﮯ ؟؟؟

 

مَـــטּ פֿـــُבآ نـــیـــســـتَـــم صَـــב بـــآر اَگَـــر

تـــوبـــﮧ شِـــکَـــســـتـــﮯ  گـــویَـــم بـــآزآ؟

 

آنـــکـــﮧ رَفـــت بـــﮧ حُـــرمَـــت آنـــچـــﮧ بـــآ

.פֿـــوב بُـــرב حَـــق بـــآزگَـــشـــت نَـــבآرَב

 

رَفـــتَـــنَــــت مَــــرבآنـــﮧ نَـــبــوב لــــاقَـــــــل

.مَـــــــــــرב بـــــــــآش و بَـــــــرنَــــــگَــــــــرב

 

פֿـــَط زَבَטּ مَــטּ پـــآیــآטּ مَــטּ نـــیــســـت

.بَـــلــکــﮧ آغــآز بــﮯ لـــیـآقَــتــﮯ  تــوسـت

 

هَــــمــــیــــشــــﮧ بِـــــهـــــتَـــــریـــــטּ هــــآ

.بَــــــــرآے مَـــــטּ بــــــــوבه و هَـــــســـــت

 

، پَــــــس اَگَـــــر مـــــآل مَـــــטּ نَـــــبـــــوבے

!بِـــــــבآن بِــــــهـــــتَـــــریــــטּ نَـــــــبــــوבے

 

، آنــکـﮧ عَــوَض شُــבَنَــش بَــعــیـב اَســت

!عَـــــــوَضـﮯ  شُــבَنَــش حَــتـمـﮯ  اَســت

 

 www.jookestan.iran.sc

 

 

مهم نیست

 

 

 

 

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ

 


ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ،

 


 مهم تویــــــــ ــــے . .

 


کــﮧ نــﮧ مـ‌ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ‌ـــــ ــــــ ــے روـے . . .!

 

 

 

 www.jookestan.iran.sc

 

غلط کرده

 
 
 

غَـــلَـــط کَـــرבه هَـــر کــــے گُـــفـــتــــﮧ

 

! مَـــכּ بَـــرآے تُـــو تَـــره هَـــم פֿـــورב نِـــمــیــکُـــنَـــم

 

.مَـــכּ  بَـــرآے تُـــو פֿـِــیـــلــــے چـــیــزهـــآ פֿـــورב مـــیـــکُـــنَـــــم

 

: مَـــثَـــلا

 

، בَنـــבפنــآت یــآ פَـــتــے قَـــلَــم پــآهــآت

 

. اَگــﮧ یــﮧ بــآر בیــگـــﮧ بــیــآے سَـــمــتَــم

 www.jookestan.iran.sc

کی بود یکی نابود

 


دلم سفر می خواهــــد ...

 

نه برای رسيدن به جایی ....

 

فقط دلتنگ رفتنم ...

 


کـــــــــارم

 

از یکی بود و یکی نبود گذشت

 

سهم من همیشه این بود :

 

یکی بود یکی نابود

 

 www.jookestan.iran.sc

 

فرآموش..

 

 


 

בلـــَم گرفتــﮧ…

 

از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ…

 

 

 

از همــﮧ فــَرآموشی هآ…

 

از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ…

 

 

 

کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت…

 

 

 

“روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید؟؟؟

 

 

 

 www.jookestan.iran.sc

دل شکستن..

 

 

 

بعضے وقتا مجبورے تو فضاے بغضت بـפֿـنـבے …

בلت بگیره ولے בلگیرے نـڪنے …

شاڪے بشے ولے شـڪایت نـڪنے …

گریـہ ڪنے اما نزارے اشـڪات پیـבا بشن …

פֿـیلے چیزارو ببینے ولے نـבیـבش بگیرے …

פֿـیلے ها בلتو بشـڪنن و تو فقط سـڪوت ڪنے …

 

 www.jookestan.iran.sc

 

چشمانت

 

 

شاید امروز چشمهایت مثل دیروز برقی نداشته باشد


وقلبت نیز نای تپیدن برای من


اما هنوز چشمهای من برای تو میدرخشد


و قلبم نیز میتپد برای تو

 

 www.jookestan.iran.sc

 


 

مشكے بـہ تـטּ كنيد 

 

 

 

عزا گرفتـہ ام ..

 

 

 

 براے مرگ يكـ احسآس

 

 

 

احسآسے بـہ بزرگے يكـ غرور لـہ شده 

 

 

 

بـہ زير خیانت  هاے يكـ عشق دروغيـטּ

 

 

 

اينجا ..

 

 

 

در خلوتگاه ايـטּ عشق 

 

 

 

صداے شيونهاے دردناكم 

 

 

 

صداے نفريـטּ هاے ايـטּ دل شكستـہ ام

 

 

 

روزے بـہ گوشت خواهد رسيد .. 

 

 

 

ايـטּ صدا را ..

 

 

 

دست سرسخت سرنوشـت بـہ گوشت مے رساند 

 

 

 

براے زجرهاے ايـטּ قلب سوختـہ ام 

 

 

 

براے هر نفس كـہ با مرگ كشيدم .. 

 

 

 

براے تكـ تكـ ثانيـہ هاے تنهايے ام 

 

 

 

و براے غرور شكستـہ ام .. 

 

 

 

ديدار بہ قيامت عزیز لعنتے ...

 

 www.jookestan.iran.sc

 

من وتو


 

 

اونــیـڪـ مـ خـوآســتــ مــטּو تــو

مـــآ نـَــشیـــم ..

 

כمــِـش گــرمــ .. !

تـــو رو مـشـنآخـتــ ڪـ چـــ عـَــوَضــا هــَـســتـﮯ...

 

 www.jookestan.iran.sc

پایانم نزدیک است نبودنم را تمرین کن !
 

 

 

 

 
  مبهـوت یڪـ شـِڪـست ، مغلوب یڪـ اتِفاق

خـُرده هایـَش را باد دارد میبـَرد

و او فقـط خاطراتـَش را مُحڪـم بَغل گـِرفته

بیـا آخرین شاهڪـارت را بیبین

مـُجسمـﮧ اے ساخـتـﮧ اے بـﮧ نـامـ ِ

 

مـَـــــــ ن ...!

 

 www.jookestan.iran.sc

دلتنگے

 

 

 
دلــتــنــگـی
عـیـن آتـش زیـر خـاکـسـتـر اسـتـــ
گـاهـی فـکـر مـیـکـنـي تـمـام شـده
امــا یـکـــ دفـعـه
هــمــه‌اتـــ را آتـش مـیـزنـد ...! ❤
 

 

 

❤ دیدگانتـــ رآ

نبنـ ــد ...!

نگاهتـــ رآ

نـ ــدزد ...!

تـ ـو کهـ میدآنـ ــی آیهـ آیه ے زندگیمــ،

از گوشـ ـه چشمهآیتــ تلآوتــ می شـ ــود ❤

 

 

 

 www.jookestan.iran.sc

 

آغوش...

 
بعضی وقتا هست که دوس داری کنارت باشه… 

 

 

محکم بغلت کنه…

 

بذاره اشک بریزی راحت شی….

بعد آروم تو گوشت بگه: ” دیوونه من که باهاتم

 

 

 www.jookestan.iran.sc

محبت دروغین ..

 

 

سیر شده ام از بس از آدم ها زخم خورده ام!

 

خدا خیرتان بدهد به من محبّت دروغینتعارف نکنید.

 

من سیرم....

 

 

 www.jookestan.iran.sc

 

 

نویسنده : تنها 11 مهر 1392 ساعت : 14:42
صفحه قبل 1 صفحه بعد
نظر شما
نام : *
پست الکترونیک :
وب سایت/بلاگ :
*
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O @};-
:B /:) =D> :S
کد امنیتی : *
نوشته شده در سه شنبه 9 مهر 1392ساعت 03:15 توسط «مهدی روزی طلب» |

آخرين مطالب
» اس ام اس تبریک عید قربان جدید
» مواضب باش
» اس ام اس ولادت امام رضا (ع)
» پیامک یاد کردن
» تنهایی
» ماه رمضان
» رفع بوی بد دهان با 13 توصیه آســان
» هر چند وقت یکبار باید موهایتان را بشویید؟؟؟
» چگونه زن خود را روانــی کنیم ؟!! (آقایون بخونند)
» تبریک ولادت حضرت مهدی(عج)
» پیامک تبریک ولادت حضرت علی (ع)
» اس ام اس تبریک روز پدر
» داستان کوتاه شکلات تلخ(جذاب)
» خنده تلخ سرنوشت
» روز مادر مبـــــــــــارک
» جوك
» دکتر شریعتی
» دلتنگی
» تصاویر عاشقانه
Design By : MohammadDesign.IR